Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na rozbiórkę sceny dawnego amfiteatru i przygotowanie ściany pod wykonanie muralu

Ośrodek Kultury w Niemodlinie informuje, że są przyjmowane oferty na rozbiórkę sceny dawnego amfiteatru i przygotowanie ściany pod wykonanie muralu na placu przy budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie.

a) Opis przedmiotu zamówienia
Rozbiórka sceny byłego amfiteatru, znajdującego się na placu przy budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie, o wym. 12,80 x 8,50 m wys. 0,85 m, oraz oczyszczenie i pomalowanie ściany pod wykonanie muralu. Zabezpieczenie zwieńczenia ściany obróbką blacharską i wypełnienie dylatacji materiałem elastycznym.

Zakres robót budowlanych zgodnie z załączonym przedmiarem. Oferowana cena musi obejmować wykonanie wszystkich robót budowlanych z materiałów wykonawcy, zgodnie z załączonym przedmiarem.

W ofercie należy również zawrzeć następujące informacje, których brak spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej analizy:
- datę i miejsce sporządzenia oferty oraz dane podmiotu składającego ofertę (nazwa przedsiębiorstwa, adres, nr kontaktowy oraz adres e-mail) oraz pieczątkę i podpis właściciela lub osoby upoważnionej do sporządzania ofert (w przypadku wersji papierowej),
- w przypadku wersji elektronicznej wystarczy imię i nazwisko osoby sporządzającej ofertę oraz dane podmiotu
- można również zeskanować ofertę z danymi zgodnymi z wersją papierową i wysłać poprzez e-mail. Za datę sporządzenia dokumentu uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.
- termin ważności oferty – minimum 3 miesiące
- termin podpisania umowy na realizację zamówienia – maks. 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników wyboru oferenta, z możliwością wydłużenia terminu
- cenę netto i brutto
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w załączonym przedmiarze (opis przedmiotu zamówienia)
- okres gwarancji

b) Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy.

c) Kryteria oceny ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
1. Cena - 80%
2. Okres gwarancji - 20%

d) Opis sposobu przyznawania punktacji

Zadanie obejmuje wykonanie wszystkich wyszczególnionych w zamówieniu robót budowlanych. Podstawowym kryterium przyznania punktacji będzie łączna oferowana cena brutto za całość zamówienia – 80%, następnie okres gwarancji – 20%. 

KRYTERIUM CENA:
najniższa cena brutto wśród złożonych ofert x 100 pkt x waga 80% = liczba punktów

GWARANCJA: 
badany okres gwarancji/najdłuższy okres gwarancji x 100 pkt x waga 20% = liczba punktów

Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty za każde kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Suma punktów za wszystkie kryteria stanowi ocenę końcową i wynosi maksymalnie 100 punktów. Zostanie wybrany wykonawca, który uzyska największą liczbę punktów. 
W przypadku, w którym dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał  niższą cenę, a następnie ten, który zagwarantował dłuższy okres gwarancji.

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia

Odrzuceniu podlegają oferty:
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,  
b) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych tj.: 
Zamówienia udzielane w trybie postępowań ofertowych przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.
c) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

f) Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu 10 sierpnia 2017 r.

g) Termin realizacji zamówienia
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu 4 września 2017 r. 

h) Ofertę należy złożyć w: Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. M. Reja 1, 49-100 Niemodlin, tel./fax: 774606096. Adres e-mail, na który należy przesłać oferty w wyznaczonym terminie: pulsniem@o2.pl

i) Akceptowalne formy składania ofert: Oferty mogą zostać przesłane listem poleconym, pocztą kurierską, drogą elektroniczną. Dowodem przekazania oferty będzie np. pokwitowanie odbioru oferty na poczcie/list przewozowy od kuriera/wydruk e-maila.

j) Niedopuszczalne jest składanie ofert cząstkowych 

Zamawiający skontaktuje się z wybranym oferentem w ciągu 5 dni od upływu terminu składania ofert. Informacje o wyniku postępowania zostanie skierowana do wszystkich potencjalnych dostawców, którzy złożyli oferty w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania bez wyboru żadnej oferty oraz zastrzega sobie prawo do zmian w trakcie ogłoszenia zapytania, co będzie skutkować przedłużeniem terminu składania ofert.

Załącznik: PDFNiemodlin amfiteatr-przedmiar.pdf

Zapytanie ofertowe w formie PDF: PDFZapytanie ofertowe Niemodlin.pdf

Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie

Wersja XML